> Introductie

De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur – de NVTL – zet zich in voor de kwaliteit van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland. We behartigen de belangen op vele fronten, stimuleren de vakontwikkeling en brengen opdrachtgevers en bureaus met elkaar in contact.
De NVTL vormt een open vereniging waar een ieder die de tuin- en landschapsarchitectuur een warm hart toedraagt lid van kan worden. Met circa 800 leden vormt het een brede afspiegeling van de Nederlandse vakpraktijk.

De vereniging is het natuurlijke platform voor vakontwikkeling, belangenbehartiging en promotie van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland in de breedste zin van het woord.

> Mission statement

Het is de missie van de NVTL om, zowel op nationaal als internationaal niveau en in samenwerking met andere ruimtelijke disciplines, onze bijdrage te leveren aan een mooiere, betere leefomgeving. Als tuin- en landschapsarchitecten streven we daarbij naar een onafhankelijke, professionele vakbeoefening, waarbij we de verbinding met de maatschappij en onze verantwoordelijkheid vanzelfsprekend vinden.
Voor haar leden vormt de NVTL een platform waarbinnen overdracht van ideeën, uitwisseling van kennis en reflectie op het vakgebied mogelijk blijven en netwerken kunnen uitbreiden. Daarnaast wil de vereniging de dialoog tussen de wetenschappelijke en professionele vakbeoefenaars stimuleren. Hiermee wil de NVTL vakbeoefenaren de mogelijkheid geven om elkaar te versterken en hen daarmee in staat stellen hun vak nog beter uit te oefenen.
Naar buiten toe wil de vereniging optreden als belangenbehartiger van de leden en aanspreekpunt voor het vakgebied. De NVTL heeft het streven het vakgebied tot een begrip te maken in de Nederlandse samenleving; we willen de specifieke kwaliteiten van het vakgebied nog herkenbaarder en zichtbaarder maken.

De focus van onze  activiteiten ligt op: 

  • Promotie van het vakgebied                             VERTELLEN
  • Professionele ondersteuning van haar leden   VERBINDEN
  • Stimuleren van de vakontwikkeling                  VERNIEUWEN

Lees meer over de Doelstellingen

> Historie

De NVTL is opgericht in 1983 en is voortgekomen uit de fusie van de Bond van Nederlandse Tuinarchitecten (BNT) en de Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (VTL).
De geschiedenis van de vereniging voert via de BNT terug naar 16 mei 1922 toen een aantal landschapsarchitecten in Utrecht bijeenkwamen en onder voorzitterschap van de bekende tuinarchitect Hugo Poortman de Vereniging voor Tuin- en Landschapskunst; de Bond van Nederlandse Tuinarchitecten (BNT) oprichtten. In de beginjaren stond vooral de belangenbehartiging van het vak centraal om zo een onafhankelijke positie van de geschoolde tuinarchitect ten opzichte van andere ontwerpers te creëren. Het voeren van het predicaat ‘bnt’ (achter de persoonsnaam) gaf aan dat iemand geregistreerd lid was van de vereniging en zich als onafhankelijk adviseur opstelde. Tot op de dag van vandaag wordt deze toevoeging gevoerd door leden die in het architectenregister staan ingeschreven en de gedragsregels onderschrijven.