Seminar Gezond Stedelijk Landschap

Locatie en aanmelden:

Park Makeblijde
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten
Tijd seminar: 16 december 2016, 13.00 – 18.00 uur

Het seminar is gratis toegankelijk, opgave voor deelname kan via; de website van het architectuurcentrum.

Download hier de flyer met het programma.

Graag nodigen wij u uit voor het seminar Gezond Stedelijk Landschap. Tijdens het seminar zullen prominente deskundigen en beleidsmakers op het gebied van gezondheid en ruimtelijke ordening nader ingaan op de actuele noodzaak om gezondheid te verbinden met de fysieke omgeving. Gezondheid verlangt een nieuwe kijk op ruimtelijke ontwikkeling waarbij de focus niet alleen ligt op economische waarde-creatie, maar ook op maatschappelijke waarden en milieu waarden (lees: gezondheid).

De grote vraag is hoe je deze ambities integraal realiseert binnen de meest uiteenlopende ruimtelijke situaties. Bovendien moeten deze ambities gerealiseerd worden binnen een tijdsgewricht wat zich kenmerkt door onvoorspelbare economische vooruitzichten als gevolg van technologisering. Een gezond stedelijk landschap vraagt niet alleen een herziening van planologische procedures met nieuwe rollen voor investeerders, beleidsmakers, ontwerpers en direct betrokkenen, maar ook een andere ontwerppraktijk. Een ontwerppraktijk die voortdurend open staat voor (milieu)technische innovaties en in samenwerking met bewoners en bedrijven niet alleen de spreekwoordelijke bouwstenen levert voor ruimtelijke ingrepen maar ook richting geeft aan het te volgen proces. Met andere woorden, hoe kan de ontwerppraktijk als vliegwiel dienen voor de gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen in een stedelijk en gezond landschap?

De mondiale economie en daarmee samenhangend onze leefstijlen, welvaartsziekten en (over)belasting van het milieu brengen steeds grotere gezondheidsrisico’s met zich mee die de betaalbaarheid van de zorg in de nabije toekomst onder grote druk zullen zetten. Met name de ruimte professionals staan voor de uitdaging de fysieke leefomgeving zo vorm te gegeven dat zij een positieve bijdrage levert aan de gezondheid van haar gebruikers. De nieuwe omgevingswet moet het wettelijk kader gaan bieden voor o.a. gezonde omgevingskwaliteiten.

Het maken van een gezonde leefomgeving is onlosmakelijk verbonden met de opgave om de economie, water-, voedsel-, energie- en transportsystemen te verduurzamen. Prikkels voor gekoppelde klimaatadaptatie & mitigatie moeten geïntegreerd worden in gebouwen, de openbare ruimte en de infrastructuur. Een klimaat-neutrale, groene omgeving is schoon en wordt als veilig en comfortabel beleefd. Een gezonde leefomgeving biedt bovendien stimuli voor sociaal en gezond gedrag in de zin van ontmoeten, bewegen en ontspannen. Een goed ingerichte openbare ruimte heeft grote invloed op de zelfredzaamheid van met name ouderen.

Keuzeverwantschap

Het seminar is het slotakkoord van het programma Keuzeverwantschap. Keuzeverwantschap is de titel van een cross-sectoraal ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden voor een transitie van een modale bedrijfslocatie met middelgrote kantoren - De Molenzoom in Houten - naar een gezonde stadswijk.

Verschillende teams van jonge stedelijke professionals, werkzaam bij verschillende Nederlandse bureaus en studenten aan de WUR zijn het ontwerpend middelpunt binnen een breed samengesteld cluster van deskundigen op het gebied van milieu, planologie, psychologie, gezondheid en design. De opgave is uitgewerkt middels een interactief programma met presentaties, lezingen, debatbijeenkomsten en openluchtgesprekken. De ambitie van het programma is het ontwikkelen van handvaten voor zowel planvorming als ontwerp bij ruimtelijke ontwikkeling vanuit het gezondheidsperspectief.

Keuzeverwantschap is een coproductie van de NVTL en Architectuurcentrum Makeblijde | aMb. Het project ondersteund het meerjarige activiteitenprogramma Gezond stedelijk landschap van de NVTL.