Uitnodiging

Ontwikkeling van de beroepservaring

Vrijdag 4 november opent om 17.00 uur de Graduation Show van de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Wij vinden dit een goed moment om voorafgaand de jaarlijkse werkgeversbijeenkomst te organiseren voor werkgevers, studenten en alumni, om met elkaar in gesprek te gaan over de recente ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor de beroepspraktijk als onderdeel van de opleiding tot architect, landschapsarchitect of stedenbouwkundige, niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen. In Nederland is de laatste jaren het nodige in de wetgeving veranderd en is 2 jaar beroepservaring inmiddels een vereiste om ingeschreven te worden in het architectenregister. Studenten van de Academie van Bouwkunst verwerven de beroepservaring al tijdens hun studie.

Sinds 2013 wordt het onderwijs aan de Academie in het Engels aangeboden. Dit heeft tot resultaat dat de instroom van niet-Nederlands sprekende studenten fors is toegenomen. Dit jaar komt ongeveer 50% van de eerstejaarsstudenten uit het buitenland. Welke gevolgen heeft dit voor de beroepservaring?

We praten u graag bij over de ontwikkelingen van de laatste jaren, het door de academies opnieuw geformuleerde buitenschools curriculum en de daaraan gekoppelde beoordeling van de beroepservaring en ontwikkeling van praktijkmodules.

Graag nodigen we werkgevers, studenten en alumni uit voor deze bijeenkomst op
vrijdag 4 november 2016 om 15.00 uur.

Na afloop van de bijeenkomst bent u van harte uitgenodigd om de opening van de Graduation Show 2016 bij te wonen. Wilt u in verband met de catering zo vriendelijk zijn uw komst aan te melden via dit formulier.

Met vriendelijke groet, mede namens de staf en studieleiding,

Nico van Bockhooven
Coördinator Beroepservaring

 


Invitation

Development of professional experience

On Friday 4 November, the Graduation Show of the Amsterdam Academy of Architecture will open at 17:00. We think that before the Show is a good time to organize the annual employers’ meeting for employers, students and alumni, in order to discuss recent developments in the professional practice with each other.

In recent years, there has been increasing interest in the professional practice as part of the training to become an architect, landscape architect or urban designer, not only in the Netherlands, but also in other European countries. There have been many legislative changes in the Netherlands in recent years and two years of professional experience has now become a requirement for registration in the register of architects. Students from the Academy of Architecture already gain professional experience during their study.

Since 2013, the study programmes at the Academy have been taught in English. As a result of this, the intake of students who do not speak Dutch has increased substantially. This year, approximately 50% of the first-year students will come from abroad. What consequences will this have on the professional experience?

We would like to give you an update on the developments in recent years, the external curriculum which has been newly formulated by the academies and the associated assessment of professional experience and development of practical modules.

We would like to invite employers, students and alumni to this meeting on Friday 4 November at 15h00.

After the meeting, you are welcome to attend the opening of the Graduation Show 2016. In connection with the catering, could you please register your attendance via this form.

Kind regards, on behalf of the staff and board of studies,

Nico van Bockhooven
Professional Experience Coordinator

 

AvB