De NVTL is in beweging. Sinds de oprichting ruim dertig jaar geleden is het vakgebied geprofessionaliseerd en heeft het zich in alle hoeken van de ruimtelijke ordening weten te nestelen. Tegelijkertijd is ons vak verbreed en de manier hoe we ons werk doen is in hoog tempo aan het veranderen.

Zichtbaar is een groeiend aantal zzp’ers en kleine bureaus dat werkt in wisselende integrale netwerkverbanden. De professionele vakwereld organiseert zich daarmee op een andere manier. Ook is het type bureaus dat zich in het vakgebied van de tuin- en landschapsarchitectuur beweegt aan het verbreden.

Het is van groot belang deze ontwikkelingen te omarmen in de vereniging. Niet alleen door inhoudelijk invulling daaraan te geven in ons programma, maar ook door de veranderende professionele vakwereld beter aan ons te binden en te kunnen vertegenwoordigen. Daarmee blijven we actueel, relevant en actief midden in het werkveld.

In april 2014 heeft NVTL haar visie op de toekomst gepresenteerd in de Blauwe Kamer. Daarna is er op verschillende momenten gesproken binnen het bestuur en met de leden over de structuurvernieuwing die past bij een NVTL die nu en in de toekomst blijft functioneren als het platform voor ontmoeting, discussie en vakverdieping voor de tuin- en landschapsarchitectuur.

Op 19 november 2015 is tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van de NVTL gestemd voor de structuurverandering van de vereniging. Hiermee kan de vereniging met vertrouwen de veranderingen doorzetten. We zetten er ons voor in om met dit positieve besluit, na een periode van krimp van zowel de vereniging als het werk in het vakgebied, weer te groeien en het vakgebied tuin- en landschapsarchitectuur in de volle breedte te ondersteunen, inspireren en stimuleren.

Op de vernieuwde website wordt de gehele structuurvernieuwing toegelicht. De belangrijkste wijzigingen die we doorvoeren focussen zich op aanpassing van de lidmaatschapsstructuur en het openstellen van de vereniging voor bureaus over de volle breedte van het vakgebied.

De invoering van een ´bureaulidmaatschap´ is een wijziging waarbij de koppeling ‘gewoon lid’ met een bureau (contributie en bureaubijdrage) in elkaar opgaat. Dit maakt het toegankelijker en voordeliger om als zzp’er en klein bureau ‘bureaulid’ te zijn en daarmee bijvoorbeeld op de bureaulijst opgenomen te worden. 

Deze bureaulijst weerspiegelt de professionele vertegenwoordiging van ons vakgebied en wordt veel geraadpleegd. Van belang is dat de bureaulijst ook in de toekomst een goed inzicht biedt in hoe de vakwereld actueel georganiseerd is. Vanzelfsprekend is het dan ook de zzp’ers en kleine bureaus in beeld te hebben om zo de opdrachtgevers, mogelijke samenwerkingspartners en ons vakgebied optimaal te kunnen verbinden.

Daarnaast wordt het bureaulidmaatschap opengesteld voor alle ontwerpbureaus die werkzaam zijn in het vakgebied tuin- en landschapsarchitectuur en daarmee ook onderdeel worden op de bureaulijst. In de bureaulijst wordt een onderscheid gemaakt tussen de bureaus voor landschapsarchitectuur BNT en de overige ontwerpbureaus. Dit om duidelijkheid te bieden over het al dan niet gekoppeld zijn van bureaus aan het architectenregister en daarmee ook het verschil in achtergrond en opleidingsniveau. Op deze wijze willen we zo goed als mogelijk de volle breedte van het vakgebied aan ons binden. Uiteraard is het zo dat ook deze nieuwe bureaus alleen worden opgenomen in de bureaulijst wanneer ze de gedragsregels van de NVTL onderschrijven.

Ook in 2016 blijft de NVTL vernieuwen. We werken in 2016 aan de ontwikkeling van een servicepakket voor de bureauleden vergelijkbaar zoals de BNA die aanbiedt voor haar leden. We zien dat als een meerwaarde voor de professionalisering van de NVTL en de ondersteuning die we willen aan de uitvoering van ons vakgebied.

De NVTL kan met deze veranderingen vooruit en verder werken aan een voorspoedig 2016.

Bestuur NVTL